Písomná informácia pre používateľa


Vitango
200 mg filmom obalené tablety

Suchý extrakt koreňa a podzemku rastliny Rhodiola rosea (rozchodnica ružová) (1,5 – 5 : 1) (WS® 1375) Extrakčné činidlo: etanol 60 % (m/m).
 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Vitango a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Vitango
3. Ako užívať Vitango
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Vitango
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 

 1. Čo je Vitango a na čo sa používa 

Vitango je tradičný rastlinný liek na prechodnú úľavu od príznakov stresu, ako je únava a pocit slabosti.
Vitango je tradičný rastlinný liek na použitie v špecifických indikáciách výlučne na základe skúsenosti z dlhodobého používania.

Liek je voľne predajný v lekárňach

 Kúpiť onlin

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Vitango 

Neužívajte Vitango

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Vitango, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Deti
Vitango sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov.

Iné lieky a Vitango
Nie je známe vzájomné pôsobenie s inými liekmi.

Tehotenstvo a dojčenie
Bezpečnosť počas tehotenstva a dojčenia nebola preukázaná. Keďže neexistujú dostatočné údaje, použite počas tehotenstva a dojčenia sa neodporúča.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neuskutočnili sa žiadne štúdie týkajúce sa ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

3.  Ako užívať Vitango

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je 2 filmom obalené tablety denne (1 pred raňajkami a 1 pred obedom) u dospelých od 18 rokov. Odporúča sa tabletu zapiť pohárom vody.

Bez konzultácie s lekárom sa nemá liek užívať dlhšie ako 14 dní.

Použitie u detí
Vitango sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov, nakoľko nie sú k dispozícii dostatočné údaje pre túto vekovú skupinu.

Ak užijete viac Vitanga, ako máte
Nebol hlásený žiadny prípad predávkovania.

Ak zabudnete užiť Vitango
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní lieku Vitango tak, ako je indikované v tejto písomnej informácii.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Bol hlásený jediný prípad precitlivenej reakcie a jediný prípad hypoglykémie (nízka hladina glukózy v krvi). Príčinná súvislosť s užitím extraktu z rozchodnice ružovej nebola preukázaná.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5.  Ako uchovávať Vitango

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.  Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Vitango obsahuje
Liečivo je suchý extrakt koreňa a podzemku rastliny Rhodiola rosea (rozchodnica ružová) (1,5 – 5 : 1) (WS® 1375). Extrakčné činidlo je etanol 60 % (m/m).

Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, zrážaný oxid kremičitý, stearan horečnatý, hypromelóza, kyselina stearová, červený oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), protipeniaca emulzia (simetikón, metylcelulóza, kyselina sorbová).

Ako vyzerá Vitango a obsah balenia
Vitango sú červené okrúhle filmom obalené tablety.
Vitango sa dodáva vo veľkosti balenia 15, 30, 60 a 90 filmom obalených tabliet.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Str. 4
D-76227 Karlsruhe
Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Schwabe Slovakia s.r.o.
Ulica 29. augusta 36/A

811 09 Bratislava
Tel.: +421-2/529 24 583
e-mail: info@schwabe.sk

www.schwabe.sk

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2018.

Liek je voľne predajný v lekárňach

 Kúpiť onlin

Späť na úvod

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.