Písomná informácia pre používateľa

Vitango 

200 mg filmom obalené tablety

suchý extrakt koreňa a podzemku rastliny Rhodiola rosea (rozchodnica ružová) (1,5 – 5 : 1) (WS® 1375) Extrakčné činidlo: etanol 60 % (m/m).
 

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

 

V tejto písomnej informácii sa dozviete:

1. Čo je Vitango a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Vitango
3. Ako užívať Vitango
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Vitango
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

 

 1. Čo je Vitango a na čo sa používa?

Vitango je tradičný rastlinný liek na prechodnú  úľavu od príznakov stresu, ako je únava a pocit slabosti.  Vitango je tradičný rastlinný liek na použitie v špecifických indikáciách výlučne na základe skúsenosti z dlhodobého používania.
 

Liek je voľne predajný v lekárňach.
  Kúpiť online  
 

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Vitango 

Neužívajte Vitango
Ak ste alergický na extrakt rozchodnice ružovej alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete užívať Vitango, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Deti
Vitango sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov.

Iné lieky a Vitango
Nie je známe vzájomné pôsobenie s inými liekmi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Bezpečnosť počas tehotenstva a dojčenia nebola preukázaná. Keďže neexistujú dostatočné údaje, použite počas tehotenstva a dojčenia sa neodporúča. Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.


Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Neuskutočnili sa žiadne štúdie týkajúce sa ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

 

3.  Ako užívať Vitango?

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka je:

Spôsob podávania:
Odporúča sa tabletu zapiť pohárom vody.

Dĺžka liečby:
Bez konzultácie s lekárom sa nemá liek užívať dlhšie ako 14 dní.

Ak užijete viac Vitanga, ako máte:
Nebol hlásený žiadny prípad predávkovania.

Ak zabudnete užiť Vitango:
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v užívaní lieku Vitango tak, ako je indikované v tejto písomnej informácii.

Ak prestanete užívať Vitango:
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

 

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Bol hlásený jediný prípad precitlivenej reakcie a jediný prípad hypoglykémie (nízka hladina glukózy v krvi). Príčinná súvislosť s užitím extraktu z rozchodnice ružovej nebola preukázaná.

Hlásenie vedľajších účinkov:
 Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5.  Ako uchovávať Vitango

Nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.  

Nepužívajte liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a blistri po skratke EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

 

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Vitango obsahuje?
Liečivo je suchý extrakt koreňa a podzemku rastliny Rhodiola rosea (rozchodnica ružová) (1,5 – 5 : 1) (WS® 1375). Extrakčné činidlo je etanol 60 % (m/m).

Ďalšie zložky sú:
mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, zrážaný oxid kremičitý, stearan horečnatý, hypromelóza, kyselina stearová, červený oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), protipeniaca emulzia (simetikón, metylcelulóza, kyselina sorbová).

Ako vyzerá Vitango a obsah balenia:
Vitango sú červené okrúhle filmom obalené tablety. Vitango sa dodáva vo veľkosti balenia 15, 30, 60 a 90 filmom obalených tabliet. Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca:
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar-Schwabe-Str. 4
D-76227 Karlsruhe
Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Schwabe Slovakia s.r.o.
Ulica 29. augusta 36/A
811 09 Bratislava 1
Tel.: +421-2/529 24 583
e-mail: info@schwabe.sk

www.schwabe.sk

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v apríli 2018.

Liek je voľne predajný v lekárňach.
  Kúpiť online  

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.